Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu


Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – mgr Marlena Panek

Lekarz – lek. med. Jan Uniczko


Kontakt:


Gabinet lekarski – (84) 53 53 230

Gabinet kierownika - (84) 53 53 246

Dyżurka pielęgniarek - (84) 53 53 228


Adres e-mail: kierownik.zol@spzozhrubieszow.pl


Podstawą przyjęcia do ZOL są dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL podpisany przez pacjenta (druk do pobrania)
 2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (druk do pobrania)
 3. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel (druk do pobrania)
 4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania)
 5. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  • decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty;
  • lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej;
 6. Kopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.
 7. Wyniki następujących badań wykonanych w okresie ostatnich 30 dni: morfologia, CRP, mocznik, elektrolity, glukoza we krwi, HBs, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej, wymaz w kierunku CPE
 8. Zaświadczenie lekarskie dotyczące sposobu żywienia pacjenta – JEŻELI pacjent żywiony jest przez sondę, przez gastrostomię, drogą dojelitową lub pozajelitową wraz z wypełnioną skalą oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia – NRS 2002 (druk do pobrania)

UWAGA:

 • Podczas przyjęcia do ZOL pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty
 • Proszę zwrócić uwagę, aby na dokumentach były pieczątki z REGONEM podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a na Skierowaniu pieczęć z VII i VIII kodem resortowym.

 • Wypełnione dokumenty można złożyć bezpośrednio w ZOL lub przesłać pocztą na adres:


  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior